۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
صفحه اصلی
1400/10/08 مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری خراسان جنوبی:
مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری خراسان جنوبی:
مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری خراسان جنوبی:
سربازان مهارت آموخته منقضی خدمت تسهیلات اشتغالزایی دریافت می کنند

مدیـــرکل هماهنگـــی امـــور ســـرمایه گـــذاری و اشـــتغال اســـتانداری خراســـان جنوبـــی گفـــت: ســـربازان مهـــارت آموختـــه منقضـــی خدمـــت از ســـال 97 بـــه بعـــد تســـهیلات اشـــتغالزایی دریافـــت مـــی کننـــد.
علـــی اکبـــر اکبـــری راد در جلســـه کارگـــروه مهـــارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه عمومـــی نیروهـــای مســـلح از پرداخـــت تســـهیالت بـــه ســـربازان مهـــارت آموختـــه منقضـــی خدمـــت در اســـتان خبـــر داد و گفـــت: آن دســـته از ســـربازانی کـــه طی دوســـال خدمـــت زیـــر پرچـــم مقـــدس جمهـــوری اســـلامی ایـــران مهـــارت هـــای لازم را نیـــز آموختـــه انـــد و بـــه عنـــوان ســـربازان ماهـــر، ســاکن و بومــی اســتان باشــند از تســهیلات اشـــتغالزایی برخـــوردار مـــی شـــوند. اکبـــری راد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افــراد بایســتی منقضـــی خدمـــت از ابتـــدای ســـال 1397بـــه بعـــد باشـــند، گفـــت: منقضیـــان خدمتـــی فارغ التحصیـــل مراکـــز علمـــی و آموزشـــی و دانشـــگاهی کشـــور اعـــم از دولتـــی، آزاد، فنـــی و حرفـــه ای یـــا علمـــی کاربـــردی و همچنیـــن فـــار غ التحصیـــلان هنرســـتان هـــای فنـــی و حرفـــه ای و کاردانـــش از ارائـــه مـــدرک مهارتـــی بـــرای دریافـــت تســـهیلات معـــاف میباشـــند و چنـــانچـــه طـــرح اشـــتغال آنـــان مرتبـــط بـــا مـــدرک تحصیلـــی آنـــان باشـــد مشـــمول برخـــورداری از ایـــن تســـهیلات میباشـــند.
متقاضیان به معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان مراجعه کنند
مدیـــرکل هماهنگـــی امـــور ســـرمایه گـــذاری و اشـــتغال اســـتانداری خراســـان جنوبـــی از اینگونـــه افـــراد واجـــد الشـــرایط خواســـت بـــه همـــراه مـــدرک مهارتـــی یـــا مـــدرک دانشـــگاهی بـــه معاونـــت وظیفـــه عمومـــی نیـــروی انتظامـــی اســـتان مراجعـــه و نســـبت بـــه درخواســـت تســـهیلات اقـــدام کننـــد. اکبــری راد بــا اشــاره بــه تأکیــد آقــای دکتــر رئیســـی رئیـــس جمهـــور اســـلامی مبنـــی بـــر اینکـــه ایجـــاد اشـــتغال وظیفـــه ممتـــاز دســـتگاه های اجرایـــی و همـــه نهادهـــا اســـت، گفـــت: زمینـــه هـــا و ظرفیـــت هـــای بســـیاری بـــرای ایجـــاد اشـــتغال در کشـــور بویـژه در اسـتان وجـود دارد و همـه دسـتگاه هـــای اجرایـــی اســـتان و بویـــژه اعضـــای کارگـــروه مهـــارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه عمومـــی نیروهـــای مســـلح اســـتان بایـــد بـــرای ایجـــاد اشـــتغال احســـاس وظیفـــه و مســـئولیت کننـــد.
وی بـــر فراهـــم نمـــودن زمینـــه اعطـــای تســـهیلات اشـــتغالزایی بـــه ســـربازان ترخیـــص شـــده دارای مهـــارت و متقاضـــی شـــروع کســـب و کار در اســـتان تأکیـــد کـــرد و گفـــت: علاوه بـــر تســـهیلات ابلاغـــی بنـــد ب تبصـــره 16 قانـــون بودجـــه ســـال جـــاری، ســـایر منابـــع و اعتبـــارات در اختیـــار اســـتان از قبیـــل اعتبـــارات مشـــاغل خانگـــی و خـــرد، تســـهیلات اشـــتغالزایی روســـتایی و عشـــایر، منابــع نهادهــای حمایتــی و.... ضــرورت دارد بـــرای اشـــتغال ســـربازان هزینـــه شـــود.
تسهیلات یک میلیارد ریالی با بازپرداخت هفت ساله
وی ســـقف تســـهیلات ابلاغـــی را بـــه ازای هــر نفــر یــک میلیــارد ریــال بــا بازپرداخــت هفـــت ســـاله اعلام و بیـــان کـــرد: ایـــن تســـهیلات توســـط بانکهـــای عامـــل ملـــی، تجـــارت، ســـپه، صـــادرات و ملـــت در ســـطح اســـتان پرداخـــت خواهـــد شـــد. اکبـــری راد از آمـــوزش و مهـــارت آمـــوزی بالـــغ بـــر هفـــت هـــزار نفـــر کارکنـــان وظیفـــه عمومـــی نیروهـــای مســـلح اســـتان طـــی شـــش ماهـــه اول ســـال جـــاری خبـــر داد و گفـــت: از ایـــن تعـــداد 2333 نفـــر ســـاکن و بومـــی ایـــن اســـتان هســـتند کـــه مهارتهـــای لازم را آموختـــه و منقضـــی خدمـــت هســـتند و مشـــمول دریافـــت تســـهیلات شـــدند.
وی تعـــداد دوره برگـــزار شـــده را طـــی ایـــن مـــدت 172دوره اعـــلام کـــرد.
اکبـــری راد راه نجـــات کشـــور و خـــروج از مشـــکالت فعلـــی را توســـعه مهـــارت آمـــوزی و در ادامـــه آن ایجـــاد اشـــتغال دانســـت و گفـــت: وجـــود نیروهـــای ماهـــر در توســـعه و رشـــد کشـــور مؤثـــر و راهگشاســـت لـــذا بایـــد بــرای توســعه مهــارت آمــوزی تــلاش کنیــم. رئیـــس کارگـــروه مهـــارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه عمومـــی نیروهـــای مســـلح اســـتان بـــر ارائـــه و آمـــوزش کســـب یـــک مهـــارت در حیـــن تحصیـــل بـــرای دانـــش آمـــوزان تأکیـــد کــرد و گفــت: ارائــه آمــوزش هــای دوگانــه یــا هیبریــدی بــرای دانــش آمــوزان ضروریســت.
آمادگی جهاد دانشگاهی استان برای آموزش رایگان
وی در ایـــن جلســـه از آمادگـــی جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان بـــرای آمـــوزش رایـــگان و برگـــزاری دوره آموزشـــی راه انـــدازی کســـب و کارهـــای خانگـــی بـــرای ســـربازان حاضـــر در مراکـــز آموزشـــی نظامـــی شهرســـتان بیرجنـــد خبـــر داد و اظهـــار امیـــدواری کـــرد: بـــا همـــکاری و هماهنگـــی جهـــاد دانشـــگاهی و مراکـــز نظامـــی و انتظامـــی اســـتان آموزش هـــای لازم را بـــرای مهـــارت آمـــوزی و ایجـــاد اشـــتغال ببیننـــد.
اکبـــری راد بـــر رصـــد ســـربازان مهـــارت آموختـــه منقضـــی خدمـــت در اســـتان بـــه منظـــور اطــلـاع از وضعیـــت اشـــتغال آنـــان توســـط دبیرخانـــه کارگـــروه و نیروهـــای مســـلح اســـتان تأکیـــد کـــرد و گفـــت: ضـــرورت دارد بـــا ایجـــاد ســـامانه ای بدیـــن منظـــور وضعیـــت اشـــتغال ســـربازان منقضـــی خدمـــت رصـــد و دنبـــال شـــود. اکبـــری راد از بانکهـــای عامـــل اســـتان خواســـت همـــکاری بیـــش از پیـــش بـــرای جـــذب و اعطـــای تســـهیلات بـــه ســـربازان و متقاضیـــان تســـهیلات اشـــتغالزایی داشـــته باشـــند.
تعداد بازدید: 78
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal